preloader

(+48) 664 065 123 | (+48) 694 352 220

biuro@fundacjapronautis.pl

Pozostałe Projekty

Fundacja Pronautis > Pozostałe Projekty

3.1. WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/18

PROJEKT NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe

Tytuł projektu: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Okres realizacji projektu: 01.05.2022 r. do 31.08.2022 r.

3.2. WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/18

Projekt o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe

Tytuł projektu: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Okres realizacji projektu: 01.05.2022 r. do 01.12.2022 r.

3.3. PROJEKT AktywnoMania

Tytuł projektu: AktywnoMania

Projekt „AktywnoMania” to zadanie publiczne zlecone na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”, ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r.

Celem głównym naszego projektu jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym młodzieży – 21 osób w wieku 15-21 lat z Gminy Gniezno, ze środowiska zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez optymalizację zachowań społecznych. Cele szczegółowe projektu: – podniesienie kompetencji społecznych młodzieży biorącej udział w projekcie – podniesienie kompetencji komunikacyjnych młodzieży biorącej udział w projekcie – nabycie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i potrzeb przez młodzież – nabycie umiejętności współpracy w grupie przez odbiorców zadania – nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów – nabycie umiejętności odreagowania napięć emocjonalnych – podniesienia poczucia własnej wartości – zdobycie umiejętności pracy na własnych zasobach – zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej – poprawienie sytuacji osób młodych biorących udział w projekcie w wymiarze fizycznym, emocjonalnym i społecznym poprzez zajęcia z terapii z koniem, spływy kajakowe, rejsy żaglówkami, zajęcia profilaktyczne i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – podniesienie jakości życia osób młodych poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego – zwiększenie aktywności i integracja społeczna młodzieży biorącej udział w projekcie

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl